مضرات تابلوهای مدار چاپی

- Aug 19, 2019-

از آنجا که آهنگ های مس بسیار نازک هستند قادر به حمل جریان کمتری هستند از این رو نمی توان از PCB برای جریانهای سنگین استفاده کرد زیرا در این حالت نوارها گرم می شوند و مشکلاتی ایجاد می کنند.

لحیم کاری در مورد خطر گرمای بیش از حد و از بین رفتن نوارها احتیاج دارد.