برد مدار چاپی النسخة چیست؟

- Sep 11, 2018-

PCB (مدار چاپی هیئت مدیره)، نام چینی برای تخته مدار چاپ شده، همچنین معروف به سیم کشی چاپ صفحه، مهم است جزء الکترونیکی بدن پشتیبانی قطعات، قطعات حامل اتصال الکتریکی هستند.

دلیل آن است که توسط چاپ الکترونیکی تولید می شود، به آن مدار "چاپ" می نامند.