مطالبی از دستگاه پرس

- Sep 11, 2018-

مطبوعات با سیستم شناور بین سیستم متحرک و ثابت سیستم به معنای مطبوعات با صفحات جدید سه سه یا بیشتر.

یکی از تجهیزات مهم مورد نیاز برای تولید ماژول های خورشیدی به مطبوعات اوا, سلول های خورشیدی, شیشه ای, پشت فیلم (TPT حیوان خانگی، و غیره) در شرایط خلاء دمای بالا به سفتی خاصی از تجهیزات کامل است.

دستگاه پرس یکی از تجهیزات تولید تراشه چند خازن سرامیک اختصاص داده شده است، عملکرد آن این است که استفاده از اصل انتقال یکنواخت فشار فشار آب را در ظرف تشکیل سیستم فشار بالا خازن در آب در نوار را به طور مساوی، فشار به طوری که ساختار متراکم، سطح تشکیل، به تولید فرآیند مورد نیاز.